QUY MÔ VÀ CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO TẠI TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN

Quy mô và chất lượng đào tạo tại Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân
     Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân đào tạo 20 nghề, hiện có 9 nghề đang đào tạo với hàng ngàn lượt học viên tốt nghiệp; các nghề đào tạo truyền thống như: Công nghệ ô tô, Kỹ thuật chế biến món ăn; Vận hành và sửa chữa thiết bị điện lạnh, Lắp đặt thiết bị điện, May và thiết kế thời trang, ..
Đào tạo trình độ sơ cấp, bồi dưỡng và dạy nghề:

Kỹ thuật chế biến món ăn
Công nghệ ôtô
Lắp đặt thiết bị điện
Điện tử công nghiệp
Sửa chữa máy tính
Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh
Sửa chữa thiết bị may
Điện công nghiệp
Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khi máy nổ        Kết quả đào tạo có thể coi như điểm đích cuối cùng trong hoạt động đào tạo của Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân. Đối với các Trung tâm dạy nghề, kết quả cuối cùng được đánh giá qua tỷ lệ học sinh tốt nghiệp và tỷ lệ học sinh tốt nghiệp có việc làm. Kết quả tốt nghiệp được trình bày trên bảng 2.1; 2.2; 2.3.

                                         Bảng 2.1. Kết quả đào tạo năm học 2013– 2014
TT Tên ngành, nghề Hình thức đào tạo Số HV tốt nghiệp Tỷ lệ tốt nghiệp (%) Xếp loại tốt nghiệp
Giỏi Khá TB
1 Kỹ thuật chế biến món ăn Nghề 31 83% 3 27 1
2 Công nghệ ôtô Nghề 100 80% 4 68 28
3 Lắp đặt thiết bị điện Nghề 52 76% 7 40 5
4 Điện tử công nghiệp Nghề 89 79% 5 84 0
5 Sửa chữa máy tính Nghề 92 78% 3 86 3
6 Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh Nghề 162 76% 8 141 13
7 Sửa chữa thiết bị may Nghề 24 89% 7 12 5
8 Điện công nghiệp Nghề 11 78% 0 11 0
9 Bảo  trì hệ thống thiết bị cơ khi máy nổ Nghề 37 86% 4 28 5
Tổng số   598   41 497 60
Tỷ lệ %       6,85 83,11 10,0
                                                        Nguồn: Trung tâm DN Thanh Xuân

                                             Bảng 2.2. Kết quả đào tạo năm học 2014 - 2015

 TT Tên ngành, nghề Hình thức đào tạo Số HV tốt nghiệp Tỷ lệ tốt nghiệp (%) Xếp loại tốt nghiệp
Giỏi Khá TB
1 Kỹ thuật chế biến món ăn Nghề 83 75% 4 65 14
2 Công nghệ ôtô Nghề 140 80% 5 108 27
3 Lắp đặt thiết bị điện Nghề 88 76% 9 67 12
4 Điện tử công nghiệp Nghề 101 85% 2 93 6
5 Sửa chữa máy tính Nghề 72 70% 5 66 1
6 Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh Nghề 227 78% 7 180 40
7 Sửa chữa thiết bị may Nghề 30 80% 3 27 0
8 Điện công nghiệp Nghề 19 78% 0 19 0
9 Bảo  trì hệ thống thiết bị cơ khi máy nổ Nghề 50 73% 3 37 10
Tổng số   810   38 662 110
Tỷ lệ %       4,69 81,73 13,58
                                                    Nguồn: Trung tâm DN Thanh Xuân
 
                                    Bảng 2.3. Kết quả đào tạo năm học 2015 - 2016
TT Tên ngành, nghề Hình thức đào tạo Số HV tốt nghiệp Tỷ lệ tốt nghiệp (%) Xếp loại tốt nghiệp
Giỏi Khá TB
1 Kỹ thuật chế biến món ăn Nghề 80 89% 2 72 6
2 Công nghệ ôtô Nghề 96 87% 1 59 36
3 Lắp đặt thiết bị điện Nghề 72 80% 5 56 11
4 Điện tử công nghiệp Nghề 39 75% 0 34 5
5 Sửa chữa máy tính Nghề 44 74% 10 23 11
6 Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh Nghề 125 87% 4 87 34
7 Sửa chữa thiết bị may Nghề 24 86% 3 21 0
8 Điện công nghiệp Nghề 10 78% 0 10 0
9 Bảo  trì hệ thống thiết bị cơ khi máy nổ Nghề 30 74% 0 24 6
Tổng số   520   25 386 109
Tỷ lệ %       4,80 74,23 20,96
                                                         Nguồn: Trung tâm DN Thanh Xuân

          Kết quả thống kê trên các bảng 2.1; 2.2; 2.3 cho thấy Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân đã đào tạo 9 nghề trong các năm từ 2013 đến 2016;  các nghề có số lượng học viên theo học tương đối đông đó là: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh; Công nghệ ôtô; Điện tử công nghiệp ... với số lượng học viên được giữ đều qua các năm. Các nghề có số lượng học viên theo học ít là: Bảo  trì hệ thống thiết bị cơ khí máy nổ; Sửa chữa thiết bị may; Điện công nghiệp ....; có thể đây là những nghề khó xin việc làm, nhu cầu thị trường hạn chế, hoặc cũng có thể nhà trường chưa làm tốt công tác tuyển sinh.