MỤC TIÊU ĐÀO TẠO CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN

Mục tiêu đào tạo của Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân
 
    Mục tiêu đào tạo có vai trò quan trọng đối với tất cả các cơ sở đào tạo, xây dựng và xác định đúng mục tiêu đào tạo sẽ có những tác động đến các yếu tố còn lại trong quá trình đào tạo như nội dung, phương pháp, phương tiện, kiểm tra đánh giá chất lượng đào tạo....
Mục tiêu đào tạo là những kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người học phải đạt được với những chuẩn được quy định để sau khi học xong một khóa đào tạo có thể tìm được việc làm và hành nghề.

Trên cơ sở các chức năng và nhiệm vụ được giao, Trung tâm Dạy nghềThanh Xuân xác định mục tiêu đào tạo: sau khóa học, người học nghề có phẩm chất đạo đức, có kỹ năng tay nghề và các kỹ năng khác đáp ứng ngay yêu cầu của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoặc tự tạo việc làm.

Để đánh giá rõ hơn vấn đề này, chúng tôi tiến hành khảo sát đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và học viên đã tốt nghiệp đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn, tổng số phiếu trả lời là 64 phiếu, bao gồm 32 giáo viên và 32 cựu học viên. kết quả được thể hiện trên bảng 2.5.

                              Bảng 2.5. Thực trạng đánh giá mục tiêu đào tạo

Nội dung khảo sát Rất phù hợp Phù hợp Chưa phù hợp
SL % SL % SL %
Mục tiêu đào tạo được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế 22 34,37 30 46,88 12 18,75
Hoạt động đào tạo luôn căn cứ vào mục tiêu đào tạo 10 15,63 50 78,13 4 6,25
Kết quả đào tạo phù hợp với mục tiêu đào tạo 20 31,25 40 62,50 4 6,25

    Qua kết đánh giá trên bảng 2.5 về mục tiêu đào tạo của Trung tâm được phân tích như sau:
Có 81,25 % người trả lời đánh giá: “Mục tiêu đào tạo được xây dựng phù hợp với điều kiện thực tế”; 18,75 % đánh giá chưa phù hợp. Mục tiêu đào tạo của Dạy nghề Thanh Xuân là đào tạo người lao động có đạo đức, có kỹ năng tay nghề và các kỹ năng khác đáp ứng ngay yêu cầu của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoặc tự tạo việc làm, theo chúng tôi việc xây dựng mục tiêu như vậy là hợp lí. 93,75 % số người được hỏi đánh giá “Hoạt động đào tạo luôn căn cứ vào mục tiêu đào tạo” ở mức độ rất phù hợp và phù hợp, 6,25% đánh giá chưa phù hợp, kết quả này cũng tương quan với nhận xét của đại diện các Doanh nghiệp, học viên chưa được đào tạo các kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học.
Kết luận: Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân đã xác định mục tiêu đào tạo khá phù hợp so với nhu cầu thực tế, kết quả thực hiện mục tiêu đào tạo phù hợp với mục tiêu đào tạo của từng ngành học.