DOANH NGHIỆP NÓI GÌ VỀ CHẤT ĐÀO TẠO CỦA TRUNG TÂM DẠY NGHỀ THANH XUÂN

Doanh Nghiệp Nói Gì Về Chất Lượng Đào Tạo Của Trung Tâm dạy nghề Thanh Xuân
 
     Chất lượng đào tạo thể hiện đầu ra của trung tâm bằng các số liệu như: tỷ lệ học sinh tốt nghiệp loại giỏi, khá; tỷ lệ học viên có việc làm; tuy nhiên thực tế cho thấy việc đánh giá kết quả tốt nghiệp của học sinh tại Trung tâm mới chỉ là việc đánh giá một chiều, tính thuyết phục chưa cao, do vậy việc khảo sát đánh giá chất lượng từ phía các doanh nghiệp sử dụng lao động là rất cần thiết.

Ngoài việc khảo sát cán bộ, giáo viên, cựu học viên của trung tâm, chúng tôi tiến hành khảo sát ý kiến đánh giá của các doanh nghiệp về mức độ hài lòng đối với người lao động được đào tạo tại Trung tâm sau tốt nghiệp. Tổng số phiếu phát ra 32 phiếu, thu về 32 phiếu, kết quả khảo sát được trình bày trên bảng sau:

                                       Bảng: Kết quả đánh giá của của đại diện doanh nghiệp


Nội dung khảo sát Tốt Bình thường Chưa 
tốt
SL % SL % S %
Phẩm chất đạo đức
7
53,13 14 43,75 1 3,12
Kỹ năng tay nghề chuyên môn 6 18,75 22 68,75 4 12,50
Kỹ năng ứng xử trong công việc 0 0 28 87,50 4 12,50
Mức độ đáp ứng công việc 6 18,75 20 62,50 6 18,75
 
 
            Kết quả khảo sát ở bảng trên , đại diện các doanh nghiệp đánh giá người lao động được đào tạo tại Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân ở các mức độ như sau:
Về phẩm chất đạo đức: 53,13 % đánh giá ở mức độ Tốt, Kỹ năng tay nghề chuyên môn được đánh giá : 18,75% đánh giá ở mức độ Tốt; 68,75 % đánh giá ở mức độ Bình thường và 12,50% đánh giá ở mức độ Chưa tốt. Kết quả này cho thấy, công tác đào tạo tại Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân cũng cần có các giải pháp để khắc phục tình trạng này.
  
Với câu hỏi cuối cùng: Mức độ đáp ứng công việc người lao động được đào tạo tại Trung tâm dạy nghề Thanh Xuân? Có 18,75 % trả lời Tốt, còn lại đánh giá ở mức bình thường và chưa tốt, mặc dù đây mới chỉ là những đánh giá chủ quan của người sử dụng lao động, xong cũng là kết quả đáng lưu tâm, để người lao động có chất lượng cao hơn nữa cần có những giải pháp đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

           
Căn cứ kết quả khảo sát từ các doanh nghiệp, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu số liệu thống kê, nghiên cứu của phòng Đào tạo, kết quả cho thấy: Tỷ lệ học viên tốt nghiệp có việc làm chiếm từ 70% đến 80% hàng năm, trong đó có việc làm đúng chuyên ngành chiếm từ 40% đến 50%. Số còn lại có thể làm bất kỳ việc gì hoặc về nhà mở cửa hàng sửa chữa của cá nhân.

 Qua đây Trung tâm Dạy nghề Thanh Xuân cần tiếp tục đổi mới quản lý đào tạo, nâng cao chất lượng từng bước đáp ứng mong mỏi của các doanh nghiệp trên địa bàn.