Bảo tàng Gốm sứ Hà Nội:
Tờ trình về việc đề nghị cấp giấy phép hoạt động bảo tàng ngoài công lập “ Bảo tàng gốm sứ Hà Nội” số 2628/TTr-SVHTTDL ngày 28/8/2015.
QĐ v/v cấp giấy phép hoạt động cho bảo tàng gốm xứ hà nội (Bảo tàng ngoài công lập) số 4795/QĐ –UBND ngày 23/9/2015